maandag 16 mei 2016

De beste 'recepten' voor een geweldige schoolwebsite...

Tijdens de afgelopen Pinkstervakantie heb ik in één van mijn 'archieven'*een aantal - door mij geschreven - oude blogposts (2011/2012) doorgelezen m.b.t. 'de website van de school'. Wellicht dat deze blogposts inmiddels door de tijd zijn achterhaald...
Toch heb ik het gewaagd een aantal van destijds geformuleerde gedachten nogmaals - anno 2016 - aan de orde te stellen, omdat ik ze nog steeds actueel vind. Maar goed, oordeel zelf...


De schoolwebsite: één van de belangrijke visitekaartjes van de school

Een school heeft - denk ik - meerdere belangrijke 'visitekaartjes'. Eén van die belangrijke 'visitekaartjes' is m.i. de website van de school. Ouders zoeken tegenwoordig veelal een school via het internet. Een aantrekkelijke schoolwebsite nodigt uit, wekt belangstelling en geeft de bezoekers een eerste indruk van de school.
Wellicht trap ik een open deur in als ik stel, dat de website van de school een héél belangrijk medium is om de ouders, leerlingen en al diegenen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de school te informeren óver de school en al haar activiteiten.

Eén van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is, dat de schoolwebsite moet leven bij de directie van de school en binnen het team van de school. Is dat niet het geval, dan hoef je – denk ik – ook niet te verwachten, dat dat bij de ouders gebeurt. Alle teamleden moeten er zich van bewust zijn dat een schoolwebsite een belangrijk medium voor de school is (actuele informatie over de school, visie, doelstellingen, oudervereniging, medezeggenschapsraad, nieuwtjes, nieuwsbrief, bijdragen van de groepen, bijdragen van de leerlingen en noem maar op…).

Leerkrachten moeten het nut van de schoolwebsite zien

Het succes van een schoolwebsite hangt niet af van het feit of de site er mooi en gelikt uitziet, maar hoe een schoolteam er tegenover staat en er mee omgaat. Ik denk dat de volgende zaken hierbij een rol kunnen spelen…
 • Vrijblijvendheid werkt niet: "Oh ja… en denken jullie nog even aan de website…!" als slotopmerking van een teamvergadering.
 • De directie van de school moet overtuigd zijn van het nut van de schoolwebsite en dit regelmatig in teamvergaderingen aan de orde stellen: evalueren van de website en de teamleden stimuleren, inspireren, motiveren en enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de website van de school.
 • Tijdens een team- of bouwvergadering moet de website regelmatig aan de orde worden gesteld en aan alle collega’s gevraagd wat (bijvoorbeeld) deze maand hun bijdrage is. Notuleer dit ook.
 • Het aanleveren van content voor de website is een zaak van alle collega’s en niet alleen van enkele enthousiastelingen.
 • Teamleden moeten het 'nut' van een schoolwebsite zien en bereid zijn content aan te leveren (al dan niet middels bijdragen van leerlingen van zijn/haar groep).
 • Neem het 'bijdragen-leveren-aan-de-website' op in de niet-lesgebonden taken van iedere leerkracht. Er kan dan niet gezegd worden "Ik heb daar geen tijd voor...".
 • Betrek de leerlingen van bijvoorbeeld groep 7 en 8 bij de website (een soort webredactie) en laat ze 'stukkies’' schrijven en foto’s maken van activiteiten binnen de school die op de website gepubliceerd worden (een digitale schoolkrant).
 • Publiceer regelmatig werkjes van leerlingen op de site: verhaaltjes, foto’s van handvaardigheidsproducten, tekeningen, enz.
 • Moet de webmaster van de school regelmatig nieuwe content op de site zetten (als de school niet over een 'cms' beschikt) dan kost het hem/haar tijd. Dit moet tot uitdrukking komen in de berekening van zijn/haar niet-lesgebonden taken.
 • De ICT-er van de school moet ook niet de webmaster van de schoolsite zijn. De ICT-er heeft het al druk genoeg met andere zaken zonder dat hij/zij zich ook nog eens met de website moet bezighouden.
 • Binnen het team kan een 'website'-redactie in het leven worden geroepen, eventueel aangevuld met mensen van de oudervereniging. Vergeet niet om aan deze redactie faciliteiten te verschaffen. In ieder geval voor de teamleden het opnemen van hun redactietaken in de niet-lesgebonden taken. Deze redactie vergadert bijvoorbeeld één keer per maand.
 • Een 'cms' als website? Alle teamleden dienen geschoold te worden in het plaatsen van content op de website (bereken dit door in de tijd voor deskundigheidsbevordering).

Leerkrachten en ouders moeten de schoolwebsite promoten

 • De oudervereniging en mr zijn de 'contactpersonen' tussen de school en de ouders. Ik denk dat je deze twee geledingen dan ook bij de website moet betrekken. Niet alleen om content voor de site te schrijven, maar leden van de oudervereniging en de oudergeleding van de mr staan ook 'bij het gesprek bij het hek' en kunnen zo de schoolsite promoten onder de wachtende ouders.
 • Uiteraard moeten de leerkrachten ook de schoolsite promoten. Dat kan via de leerlingen ("Jouw stukje staat op de site. Laat het thuis maar eens zien"); tijdens ouderavonden of informatieavonden (promoten van de klassenpagina met werkjes van de leerlingen (etalage); de huiswerkagenda; informatie over het maken van een werkstuk of spreekbeurt; foto’s van activiteiten in de klas, enz. enz.).
 • Zorg dat iedere ouder de juiste URL van de schoolwebsite weet. Hang die desnoods bij de ingang(en) van de school. Zit er een kinderopvang of peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw, zorg er dan voor dat daar ook 'reclame' voor de website wordt gemaakt. Zet de URL van de schoolwebsite in alle correspondentie aan de ouders en op alle documenten van de school.
 • Zorg dat de schoolwebsite goed te vinden is via zoekmachines.
 • Besteed in de nieuwsbrief regelmatig aandacht aan de site.
 • Zet een 'poll' op de site, waarin vragen worden gesteld m.b.t. 'kwaliteit' van de site.
 • Houd jaarlijks een enquête over de site (bereikbaarheid, vindbaarheid van informatie, welke informatie op de site, e.d.).
 • Houd jouw school of  jouw schoolbestuur jaarlijks een 'oudertevredenheidsonderzoek', zorg er dan voor dat ouders ook een mening kunnen geven over de website van jouw school.
 • Evalueer de website een aantal keren met de oudergeleding van de MR en de Oudervereniging.
 • Misschien heeft de website een mogelijkheid voor ouders om te reageren op hetgeen er gepubliceerd wordt. Is die mogelijkheid er, gebruik die dan. Ook enquêtes en polls toevoegen is een mogelijkheid. En..., zorg ervoor dat de schoolsite altijd actuele informatie geeft.

Ouders en leerlingen moeten makkelijk de weg vinden op de website

Kunnen ouders en leerlingen makkelijk de weg vinden op de website van jouw school..?
Op het edublog 'The Edublogger' schrijft Sue Waters in het artikel 'Essential Tips to Help Parents and Students Connect with your Class Website' (2012) o.m. dat zij enige dagen bezig is geweest met het zoeken naar de klassenwebsite van haar zoon. Zij zegt: "You’ve more chance of finding a needle in a haystack than a website if the web address is wrong and the site is set up to block search engines…"

Zij geeft een tweetal tips om ouders en leerlingen te informeren over hoe-de-site-werkt en waar-ze-iets-kunnen-vinden:
 • "Create a Parent Handout" (een handleiding voor ouders en leerlingen). Bij het artikel vind je een (Engelstalig) voorbeeld van zo’n handleiding.
 • "Gradually Introduce your website to your students" (breng de website regelmatig onder de aandacht van de leerlingen).
M.b.t. deze punten nog het volgende:
 • Zorg ervoor dat een dergelijke handleiding is voorzien van duidelijke schermafdrukken (screenshots), die e.e.a. verduidelijken. Hiervoor zijn gratis programmaatjes genoeg te vinden.
 • Geef zo’n handleiding aan het begin van het schooljaar (bijvoorbeeld tijdens een informatie-avond) aan de ouders mee.
 • Breng de website tijdens de informatie-avond ook mondeling onder de aandacht van de ouders.
 • Zorg dat de handleiding ook digitaal ter beschikking staat. 
 • Maak eventueel een uitlegfilmpje (screencast) over hoe de schoolwebsite in elkaar zit. Plaats dat filmpje op een goed te vinden 'Help'-pagina.
 • Zorg voor een eenvoudige en duidelijke navigatie. Maak op iedere pagina gebruik van zgn. 'broodkruimels'.
 • Zorg voor een goede sitemap die via het (hoofd)menu te bereiken is.
Belangrijk is, dat je de website bekijkt door de ogen van je bezoekers (dat zullen voornamelijk ouders en ouders van (potentieel) nieuwe leerlingen zijn = klanten en nieuwe klanten = je doelgroep). Vraag je af, wat ze verwachten op de website te vinden. Zet hiertoe bijvoorbeeld een enquêteformulier op de site, waarin je de mening van je bezoekers vraagt over de site. Je zou bijvoorbeeld vragen kunnen stellen m.b.t.
 • De navigatie: is die duidelijk en helder?
 • Verwachtingen: wat verwacht men op de schoolsite te vinden en worden die verwachtingen waar gemaakt?
 • Welke informatie vindt men belangrijk én welke informatie niet?
Maak een dergelijk enquêteformulier (reactieformulier) bijvoorbeeld online met 'Google Formulieren'. Zet dit formulier op een duidelijk zichtbare plaats op de schoolsite en zorg voor een pakkende titel. Onderscheid dit enquête-/reactieformulier duidelijk van een 'contactformulier'.

Foto’s leerlingen en leerkrachten op de schoolwebsite?

"Scholen maken bij diverse gelegenheden foto's van hun leerlingen. Wat moet je weten wanneer je een foto wilt publiceren van een leerling op de website van de school? Om de online privacy van leerlingen te kunnen waarborgen, gelden er strenge regels. 5 adviezen voor scholen..." Lees het volledige artikel »

En foto’s van leerkrachten..?

Mag een leerkracht ook niet willen dat zijn/haar afbeelding op de schoolwebsite is te zien…? En wat gebeurt er als de rest van het team geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van een teamfoto op de site en die ene leerkracht wel..?

Hoe is dat allemaal bij jou op school geregeld? Is er een protocol? Zijn er afspraken? Staan de foto’s achter-slot-en-grendel? Is het plaatsen van foto’s besproken in de Medezeggenschapsraad? Heeft de oudergeleding van de MR een protocol goedgekeurd? En voor foto’s van leerkrachten? Heeft de personeelsgeleding daar inspraak in gehad? Hoe denkt een Oudervereniging over het plaatsen van foto’s? Zijn er richtlijnen van het schoolbestuur? Durven teamleden – als zij bezwaar hebben tegen het online plaatsen van foto’s waar zij opstaan – ‘nee’ te zeggen..? Of houden ze voor de lieve vrede maar hun mond..? Wie heeft er overigens een privacyreglement op de website van de school staan..?

Overigens... Het zelfde geldt natuurlijk voor foto's / filmpjes met daarop leerlingen en leerkrachten van allerlei school- / klassensactiviteiten die door de school en/of door enthousiaste ouders op Twitter, Facebook, enz. worden geplaatst. Oók voor die foto's / filmpjes dient toestemming te worden gevraagd.

Recentelijk verschenen blogpost over de 'website van de school'

"Heeft jouw school een privacyverklaring op de website?
Als een (basis)school op een of andere manier persoonsgegevens van ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden via haar website vraagt, dan is de school wettelijk verplicht op grond van de 'Wet bescherming persoonsgegevens' (Art. 33) op haar website een privacyverklaring (privacy statement) te plaatsen..." Lees het volledige artikel »

"Websites worden tegenwoordig steeds meer bekeken via een tablet of een smartphone. Ouders zullen de website van jouw school vaak / meestal / altijd via hun smartphone en/of tablet bekijken. Reden om je eens af te vragen of de website van jouw school wel goed te bekijken / lezen is op schermen van verschillende grootte. Anders en kort gezegd: is de website van jouw school responsive...?" Lees het volledige artikel »

Interessante artikelen over de 'website van de school'

Gratis te downloaden handleiding (pdf): 'School Website Planning Guide' - Campus Suite. Auteur: Steve Williams. Lees meer »

"(...) Great design isn’t limited to smart phones and laptops, but encompases websites too. Creating a well-designed school website isn’t just about flashy photos, multi-media presentations and nice colors. It’s also about how well the website works for your stakeholders: the community, staff, parents and children invested in the school. To wit…
 • Can visitors quickly and easily find what they’re seeking?
 • Does it encourage dialogue?
 • Is it easy for your staff to manage?
Everyone’s got ideas – including us at Campus Suite – at what constitutes effective website design. Here are five key elements to keep in mind when planning and designing yours..." Lees het volledige artikel »

"If you’re in charge of your school website, or on the team that manages it, there’s a good chance you get an earful of suggestions on how to improve it. Most often, the complaints you get have to do with stale content or parents not being able to find what they’re looking for.
We get a vantage point here at Campus Suite of seeing school websites before they undergo the massive overhaul that is re-design. Remember now, what we mean by design (and re-design) is more than just photos, colors and layout. Design takes into account navigation and accessibility in addition to the look-and-feel of a website.
Our research indicates that your school is not alone when it comes to the challenges of keeping your content fresh or making that content easy to find or access. If you’re setting out to change website providers or re-design your website with your current content management system supplier, there are some fatal mistakes of school website design you need to be sure to avoid
..." Lees het volledige artikel »

"Scholen zien hun website steeds vaker als een serieus medium. Weg met de online schoolgids, tijd voor een prachtige levende schoolwebsite.
Waarom?
Ouders oriënteren zich steeds meer via het internet bij het kiezen van een school
Flexibel en snel aanpasbaar, dus kostenbesparend
De nieuwe generatie verwacht je online aanwezigheid
Het past bij het imago van een professionele, moderne school
(...) Maar waar moet je beginnen? Waar moet je rekening mee houden als je een nieuwe website voor je school opzet?
Lees het volledige artikel »

"Let's face it: most school websites are pretty boring. True, some have improved a lot in the last few years, but they're mainly the exception that proves the rule.Looking at most school websites is like taking a trip back in time. No interactivity, no sense of community, no updates for weeks, if not months. In short, no life. There are ways in which you can ensure that your school's website is not only vibrant, but stays that way..." Lees het volledige artikel »
In dit artikel geeft Terry Freedman een aantal suggesties om de website van de school te verbeteren. Misschien zeg je – als je de suggesties leest – dat doen we al. Maar het kan ook zijn dat je nog een paar ideeën leuke ideeën vindt. Lees het artikel »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Plaats hier je reactie.

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.